Zamów wycenę

Tylko do końca roku promocja na strony typu one-page za 2 000 zł

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wstęp

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest: Sylwia Szymańska prowadzącąca działalność gospodarczą pod firmą Soda Sylwia Szymańska z siedzibą w Gdansku przy ul. Trzy Lipy 3 , 80-172 Gdańsk zwany dalej „Administratorem” albo "Soda".

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:

 

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

 

Klient - oznaczają każdą osobę, która korzysta z usług oferowanych przez Soda.

 

Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Rozporządzenie lub RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Strona - oznacza stronę internetową prowadzoną pod adresem: https://agencjasoda.pl/

 

Zakres, cel i charakter przetwarzania danych - podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane następujących kategorii osób, których dane dotyczą:

 

Klienci w postaci:

 • imiona i nazwiska
 • numery telefonów
 • adresy e-mail
 • adresy zamieszkania/zameldowania
 • wizerunki osób powiązane z klientem
 • adresy IP

 

Pracownicy w postaci :

 • imiona i nazwiska
 • adresy e-mail
 • numery telefonów

 

Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu wykonywania zamówionej usługi oraz wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym dane. Dane osobowe będą przez Podmiot Przetwarzający przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.

 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego - podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii, prawo państwa członkowskiego lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w Rozporządzeniu. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 48h.

Cookies

Na Stronie wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia Klientowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Strony, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Klienta. Podczas wizyty Klienta na Stronie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Klient został odesłany do witryny Strony, typu przeglądarki, typu
systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Klienta, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Strony. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie nie są szkodliwe ani dla Klienta, ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na Stronie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 

Cookies pozwalają Administratorowi na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze Strony i korzystanie z narzędzi marketingowych. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisujących się w urządzeniu końcowym. W ustawieniach przeglądarki można zaakceptować albo odrzucić wszystkie przyszłe pliki cookies, jednak należy mieć na uwadze, że wyłączając pliki cookies, część zawartości stron może stać się niedostępna.

Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych, Klientom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia Danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Klient wyraził taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych Klienta.

Powyższe uprawnienia Klienci mogą zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@agencjasoda.pl

Bezpieczeństwo

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, takie jak m.in.:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • certyfikat SSL na Stronie, na której podawane są dane Klientów.

Porozmawiajmy o projekcie dla Ciebie lub Twojej firmy

Zostaw swój telefon a otrzymasz darmową konsultację
Szybki kontakt
Zadzwoń Wyślij sms Wyślij e-mail
Obróć urządzenie do pionu
x

Wyślij swój numer, a my oddzwonimy i ustalimy wszelkie szczegóły

lub zadzwoń 502 508 529

Zadzwoń Wyślij sms Wyślij e-mail